Pecyn Offer Cymunedol: Yr hyn y Gallwch ei Wneud â’ch Gwybodaeth

Yr hyn y Gallwch ei Wneud â’ch Gwybodaeth

Adrannau

Mae’r wybodaeth a gasglwch yn ystod eich gwaith ymchwil yn debygol o fod ar wahanol ffurfiau, gan gynnwys:

  • Nodiadau

  • Ffotograffau

  • Toriadau papur newydd

  • Llythyrau

  • Dyddiaduron

  • Dogfennau a thystysgrifau

  • Arteffactau, e.e. medalau, bathodynnau

  • Recordiadau fideo a sain

Efallai y byddwch chi’n darganfod llawer mwy nag yr oeddech wedi bwriadu ei wneud, ac efallai y byddwch chi’n dod o hyd i stori bwysig am unigolyn neu gymuned nad oes neb wedi’i hadrodd o’r blaen.

Credwn ei bod hi’n bwysig rhannu’r deunydd hwn, gyda chaniatâd os oes angen, fel y gall pobl heddiw ac yfory ddeall a gwerthfawrogi effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar unigolion a chymunedau yng Nghymru. Mae llawer ffordd o wneud hynny a dyma rai awgrymiadau.

Casgliad y Werin Cymru – Yng Nghymru, rydym yn ffodus iawn bod gennym y wefan anfasnachol, ddi-dâl, ddwyieithog hon, wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru, sydd â’r nod o helpu pobl i rannu eu lluniau a’u storïau ar-lein. Pan ychwanegwch eich deunydd at y wefan, caiff ei storio’n ddiogel a bydd ar gael i’r cenedlaethau a ddaw. Cewch uwchlwytho ffotograffau, dogfennau a fideos, a chreu casgliadau a storïau gan ddefnyddio’ch eitemau eich hun ac eitemau eraill sydd ar y wefan.

Mae’r Prosiect Llongau-U a’r amgueddfeydd a grwpiau sy’n bartneriaid yn y fenter wedi uwchlwytho deunydd i wefan Casgliad y Werin Cymru sydd wedi cael ei gasglu yn ystod y prosiect a, gan fanteisio ar ddeunydd sydd eisoes ar y wefan, wedi creu casgliadau a storïau’n ymwneud â’r Rhyfel ar y Môr. Beth am ychwanegu’ch rhai chi?

Mae rhoi deunydd ar wefan Casgliad y Werin Cymru yn hawdd. Os nad ydych wedi gwneud hyn o’r blaen, bydd angen i chi gofrestru yma yn y lle cyntaf drwy ddilyn y camau a ddangosir. Mae canllawiau i ddefnyddwyr yno i’ch helpu.

Dyma rai enghreifftiau o’r deunyddiau a roddwyd ar y wefan:
Wilfred Charles Powell, aelod o Wirfoddolwyr Wrth Gefn y Llynges Frenhinol, a fu’n gwasanaethu fel gweithredwr weiarles ar fwrdd yr HMS Hambledon, llong ysgubo ffrwydron, a lansiwyd ym 1917. Fe ddaeth David K Powell â’r deunyddiau hyn i ddigwyddiad sioe ffordd a chawsant eu llwytho i fyny i wefan Casgliad y Werin Cymru gan Cymry'r Rhyfel Mawr / Welsh Voices of the Great War.

Defnyddiwch feddalwedd fel Microsoft Publisher i gyfuno’ch gwybodaeth a’ch delweddau mewn taflen hawdd ei darllen. Gallwch wedyn argraffu’r daflen a’i rhoi mewn llyfrgelloedd, ysgolion, amgueddfeydd, canolfannau croeso ac ati. Bydd hyn yn eich galluogi i rannu’ch gwybodaeth ag amrywiaeth o wahanol gynulleidfaoedd na fyddai’n dod o hyd iddi ar-lein.

Awgrym: Gallai’r wybodaeth yn eich taflen fod ar ffurf taith sy’n adrodd hanes y gwahanol nodweddion yn eich ardal, e.e. cofeb ryfel neu dŷ capten llong.

Awgrym: Peidiwch â chynnwys gormod o destun – sicrhewch gydbwysedd rhwng geiriau a lluniau.

Gall yr amrywiaeth o ddeunyddiau a gasglwch ac o eitemau a chrëwch gael eu harddangos gyda’i gilydd mewn llyfrgell, amgueddfa, neuadd gymunedol neu hyd yn oed siop wag. Mae gan lawer o bobl ddiddordeb mewn storïau lleol ac mae’n bosibl y bydd gweld deunydd hanesyddol yn beth newydd i rai.

Awgrym: Mae’n syniad da cael llyfr ymwelwyr lle gall pobl adael sylwadau. Rhowch eich manylion cysylltu fel y gall pobl gysylltu â chi os oes ganddynt wybodaeth.

Awgrym: Hysbysebwch eich arddangosfa mewn papurau newydd lleol, ar hysbysfyrddau, ac ar yr orsaf radio leol.

Mae llawer o grwpiau’n chwilio am siaradwyr i roi sgyrsiau i’w haelodau, yn enwedig ar bynciau o ddiddordeb lleol. Mae sgwrs yn ffordd wych o rannu’r wybodaeth rydych wedi’i chasglu, ennyn diddordeb, a chasglu mwy o storïau gan y gynulleidfa. Defnyddiwch feddalwedd fel PowerPoint i roi sioe sleidiau wrth ei gilydd ac ysgrifennwch neu dysgwch sgript i fynd gyda hi. Cynigiwch eich sgwrs i grwpiau neu gymdeithasau lleol.

Awgrym: Os nad ydych wedi siarad yn gyhoeddus o’r blaen, paratowch yn dda a darllenwch eich sgwrs yn uchel i chi eich hun neu i deulu neu ffrindiau.

Awgrym: Addaswch eich sgript yn ôl anghenion y gynulleidfa, e.e. os byddwch chi’n rhoi sgwrs i blant, darganfyddwch beth yw eu hystod oedran a sicrhewch y bydd eich sgwrs yn swnio’n ddiddorol i blant o’r oedran hwnnw.

Mae celf yn ffordd wych o gyflwyno hanes. Dyma rai ymatebion creadigol gan wirfoddolwyr a grwpiau sydd wedi ymchwilio i agweddau ar y Rhyfel ar y Môr. Maen nhw’n enghreifftiau o’r hyn y gellir ei wneud gyda grŵp o bobl sydd wedi’u hysbrydoli gan stori, delwedd, neu ymweliad ag amgueddfa neu archifdy.

Community event
Pecyn Offer Cymunedol: Casglu Storïau Lleol
HMS MANTUA
Pecyn Offer Cymunedol: Darganfod Gwybodaeth am y Llongau
cychod ceramig gydag enwau morwyr Llanelli
Pecyn Offer Cymunedol: Gwefannau Defnyddiol
Pecyn Offer Cymunedol: Darganfod y Bobl a Wasanaethai ar Fwrdd y Llongau
Newspaper article - Swansea Engineer drowned
Astudiaeth Achos: Charles William Gent o Abertawe
Western Mail headlines
Astudiaeth Achos: Yr SS CAMBANK, Llong Fasnach o Gaerdydd